Lietošanas noteikumi

Sistēmas lietošanas noteikumi

1. Sistēmas lietošanas noteikumi

1.1. Interneta vietne e-apmacibas.cmb.lv (turpmāk tekstā – E-apmācības) ir informācijas un izglītības e-vide mūsdienīgas profesionālās apmācības būvniecības jomā sadarbībā ar nozares profesionāļiem Latvijā un ārvalstīs.

1.2. E-apmācības lietošanas noteikumi nosaka interneta vietnes pieejamo pakalpojumu lietošanas nosacījumus un ierobežojumus, kas ir saistoši visiem tās lietotājiem.

1.3. E-apmācības interneta vietnes darbību organizē, uztur un koordinē SIA „CMB Inženieru kompetences centrs”, vienotais reģ. Nr. 42403042902, juridiskā adrese: Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002, turpmāk tekstā IKC.Interneta vietnes darbības nodrošināšanas nolūkā, atbilstoši tās mērķiem, IKC veic reģistrēto personas datu apstrādi un uzskaiti.Interneta vietnes lietošana tiek uzskatīta par katra Lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, tajā skaitā visām tajos veiktajām izmaiņām.

1.4. E-apmācības Lietotājiem ir pienākums iepazīties un ievērot interneta vietnes E-apmācības lietošanas noteikumus, kā arī regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai laikus gūtu informāciju par tajos veiktajām izmaiņām.

2. Piedāvātie pakalpojumi

2.1. E-apmācības piedāvā Lietotājiem iespēju apgūt Latvijas Būvinženieru savienībā (turpmāk tekstā – LBS) un/vai citās biedrībās akceptētus seminārus (turpmāk tekstā – Seminārs);

2.2. Pēc Semināra noskatīšanās Lietotājam ir tiesības saņemt Apliecinājumu, kas apliecina konkrētā Semināra noklausīšanos un ir paredzēts iesniegšanai LBS un/vai citās biedrībās;

2.3. Lietotājam ir iespēja iegādāties pieeju maksas Semināriem, norēķinus veicot ar pārskaitījumu, maksājumu kartēm vai SEB bankas internetbanku.

          2.4 Pakalpojumu klāsts tiek regulāri papildināts.

          2.5. Apliecinājumu var lejupielādēt “Mans profils”, sadaļā “Mani apliecinājumi”.

          2.6. Semināra video Lietotājs var izmantot tikai personiskām vajadzībām. Jebkura cita veida Semināra video materiālu izmantošana un izplatīšana 3.personām ir kategoriski aizliegta.

3. Reklāmas izvietošanas noteikumi

3.1. Par reklāmas, reklāmdevēju iesniegto materiālu saturu un atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild reklāmdevējs vai komersants, kā interesēs attiecīgais reklāmas materiāls ir izvietots, E-apmācības tikai nodrošina to tehnisku izvietošanu atbilstoši materiāla iesniedzēja izteiktajām vēlmēm.

4. Lietotāja reģistrācija un konta dzēšana

4.1. Lai kļūtu par reģistrētu E-apmācības Lietotāju, ir jāaizpilda reģistrācijas anketa. Konstatējot nelikumības, Lietotājam izmantojot citas personas datus, E-apmācības administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja kontu un informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem likuma pārkāpumiem.

4.2. Lietotājs apņemas neizpaust citām personām savus E-apmācības Lietotāja piekļuves datus.

4.3. Lietotājs apņemas nekavējoties informēt E-apmācības par jebkādu neatļautu Lietotāja paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības noteikumu pārkāpumu. Lietotājam katras lietošanas sesijas beigās ir jāpārliecinās par to, ka viņš ir izgājis no sava konta (nospiežot attiecīgo izvēlni, nevis tikai aizverot pārlūku). E-apmācības nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies tādas Lietotāja rīcības dēļ, kas neatbilst E-apmācības interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

4.4. Visi reģistrētie E-apmācības Lietotāju personas dati un korespondence tiek aizsargāta saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.5. E-apmācības lietotājs, saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, reģistrējoties E-apmācības interneta vietnē, dod savu piekrišanu un atļauju IKC kā personas datu pārzinim savu personas datu apstrādei ar mērķi nodrošināt izsniegto Apliecinājumu uzskaiti, tajā skaitā, kas iegūtas izmantojot E-apmācības interneta vietnē piedāvātos un saņemtos pakalpojumus, kā arī ar mērķi nodrošināt individualizēto piedāvājumu sagatavošanu un izsūtīšanu E-apmācības interneta vietnes Lietotājiem

4.6. E-apmācības Lietotājs piekrīt, ka E-apmācības Lietotāja personas datu apstrāde, kuru veic IKC, ir jebkuras ar E-apmācības Lietotāja personas datiem veiktas darbības saistībā ar datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, bloķēšanu vai dzēšanu. E-apmācības Lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas un citi personas dati – tiek izmantoti tikai un vienīgi Apliecinājumu sagatavošanai un, nepieciešamības gadījumā, pārliecinātos, par izsniegtā Apliecinājuma autentiskumu.

4.7. E-apmācības Lietotājam uz viņa norādīto e-pasta adresi vai telefona numuru var tikt nosūtīta informācija par jaunumiem E-apmācības interneta vietnē, tajā skaitā informācija no sadarbības partneriem. Ja Lietotājs turpmāk nevēlas saņemt papildinformāciju par aktualitātēm, tai skaitā aktuālo semināru reklāmu, viņš var atteikties, par to paziņojot IKC.

4.8. E-apmācības Lietotāja personas dati – vārds, uzvārds, dzimšanas dati vai personas kods, kā arī informācija par E-apmācības interneta vietnē iegūtajiem Apliecinājumiem netiek izpausti trešajām personām bez Lietotāja piekrišanas arī pēc attiecību izbeigšanas, izņemot LR normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, ja datus pieprasa LR kontroles iestādes.

4.9. Piekrītot šiem E-apmācības interneta vietnes Lietošanas noteikumiem, E-apmācības interneta vietnes Lietotājs apzinās un piekrīt, ka gadījumos, kad to pieprasa LBS un/vai citas profesionālās biedrības, IKC ir tiesīgs nodot savā rīcībā esošos datus izsniegto Apliecinājumu salīdzināšanai resertifikācijas komisijās.

4.10. Ja Lietotājs ir pieteicies un/vai apmeklējis pasākumu, kurā IKC veic reģistrāciju un/vai elektronisko Apliecinājumu izsniegšanu, Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati, kas saistīti ar attiecīgo pasākumu, tiek nodoti pasākuma organizatoriem.

4.11. Ja Lietotājs ir aizmirsis savu Lietotāja paroli, interneta vietnes autorizācijas logā ir jānosūta pieteikums E-apmācības administrācijai par paroles atjaunošanu, nospiežot uz izvēlnes „Aizmirsi paroli?”. Jaunā parole tiks nosūtīta uz Lietotāja reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi.

4.12. Ja Lietotājs nepiekrīt E-apmācības interneta vietnes lietošanas noteikumiem un nevēlas turpmāk lietot E-apmācības piedāvātos pakalpojumus, viņš var atteikties no Lietotāja konta, nosūtot attiecīgu pieprasījuma vēstuli uz E-apmācības administrācijas e-pasta adresi apmacibas@cmb.lv vai nosūtot pieprasījumu E-apmācības administrācijai E-apmācības vietnes sadaļā „Kontakti”. Pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas par Lietotāja konta dzēšanu visi Lietotāja personas dati 3 (trīs) darba dienas laikā tiks izdzēsti no datu bāzes. Gadījumā, ja attiecīgais Lietotājs ir izmantojis E-apmācības vietnes pakalpojumus un ir ieguvis Apliecinājumu par lekciju noklausīšanos vai apgūšanu, tad šāda informācija pēc Lietotāja konta dzēšanas tiek glabāta ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc attiecīgā pakalpojuma saņemšanas.

4.13. E-apmācības ir tiesīgs dzēst Lietotāja kontu, ja Lietotājs nav norādījis pilnīgu vai precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju vai reģistrējies vairāk kā vienu reizi, izmantojot atšķirīgus datus. Šajos gadījumos pirms Lietotāja konta dzēšanas Lietotājam tiek nosūtīts brīdinājuma e-pasts, informējot par radušos problēmu un sniedzot priekšlikumus problēmas risināšanai. Ja Lietotājs uz saņemto e-pastu neatbild 3 (trīs) darba dienu laikā, Lietotāja konts un visi Lietotāja personas dati tiks dzēsti. Gadījumā, ja Lietotājs ir reģistrējies vairāk kā vienu reizi, dzēsti tiek visi konti. Pēc datu dzēšanas Lietotājs, norādot pilnīgu un precīzu reģistrācijas anketā prasīto informāciju, drīkst reģistrēties atkārtoti.

4.14. E-apmācības administrācija ir tiesīga dzēst Lietotāja kontu bez Lietotāja piekrišanas, ja Lietotājs neievēro vai pārkāpj E-apmācības Lietošanas noteikumus.

4.15. Sistēmas Lietotājam kā datu subjektam atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktajam ir brīva piekļuve datu apstrādes sistēmā apstrādātajiem personas datiem, izmantojot savu profilu E-apmācības vietnē “Mans profils”

4.16. Katra Lietotāja pienākums ir sekot līdzi savu datu patiesumam. Mainoties kontaktinformācijai, profesijai vai citiem datiem, tie nekavējoties jānomaina vai jāpaziņo par to E-apmācības administrācijai.

5. Autortiesības un blakustiesības

5.1. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz E-apmācības interneta vietni pieder tikai un vienīgi IKC. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie LR normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā ir nodarīti IKC.

5.2. Vietnē ievietotie intelektuālā īpašuma objekti ir aizsargāti saskaņā ar Autortiesību likumu un LR normatīvajiem aktiem. Jebkura E-apmācības ievietotā intelektuālā īpašuma objekta izmantošana atļauta tikai saņemot E-apmācības administrācijas rakstisku atļauju, kā arī ievērojot šos Lietošanas noteikumus.

6.Piekļuve Semināriem

6.1. Semināri ir pieejami tikai reģistrētiem Lietotājiem, kuri reģistrējušies E-apmācības interneta vietnē un veikuši apmaksu, norēķinus veicot ar kādu no piedāvātajiem norēķinu rīkiem E-apmācības interneta vietnē.

6.2. Ja Lietotājam tiek liegta vai ierobežota pieeja E-apmācību interneta vietnei, vai arī šī Lietotāja profils vai informācija profilā tiek dzēsta, tad šim E-apmācības Lietotājam netiek atmaksāti nekādi zaudējumi un maksājumi, kas veikti saistībā ar E-apmācības izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

6.3. Pēc noteiktās summas apmaksas Seminārs ir pieejams Lietotājam. Semināra ilgums, ierakstīšanas datums un kvalifikācijas punktu skaits ir norādīts pie kursa vispārējās informācijas. Pēc apmaksas veikšanas seminārs būs pieejams sadaļā “Mani semināri” un būs pieejams 10 dienas no iegādes brīža. Seminārs jānoskatās 1 dienas ietvaros.

          6.4. Vēlams iegādāto semināru noskatīties vienas kalendārās dienas ietvaros, lai izslēgtu iespēju, ka semināra laika atskaite sākas            no sākuma. Informējam, ka apliecinājums par semināra noklausīšanos tiks saņemts tikai pēc faktiskas tā noklausīšanās pilnā                    apmērā.

7. Citi noteikumi

7.1. E-apmācības fiksē Lietotāju E-apmācības interneta vietnē veiktās darbības.

7.2. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp IKC un E-apmācības interneta vietnes Lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Gadījumā, ja strīdi netiek atrisināti pārrunu ceļā, tie ir risināmi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.3. Par vietnē E-apmācības publicēto Semināru saturu un tā atbilstību LR normatīvajiem aktiem atbild konkrētā Semināra sagatavotājs.

7.4. IKC patur tiesības veikt grozījumus E-apmācības Lietošanas noteikumos, un šīs izmaiņas stājas spēkā pēc 10 (desmit) dienām no to apstiprināšanas brīža. Pēc apstiprināšanas par veiktajām izmaiņām Lietotāji tiek informēti nosūtot e-pastus uz E-apmācības sistēmā reģistrēto e-pasta adresi.

Vēršam uzmanību, ka LBS BSSI ir nodrošināta iespēja pārbaudīt visu e-apmacību izsniegto apliecinājumu autentiskumu.

Shopping Cart