Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

Energoefektivitātes risinājumi ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos

Semināra ilgums: 04:33:03

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārs ierakstīts: 12.07.2023.

Seminārā apskatītās tēmas

  • Energoefektivitātes aktualitāte. Sistemātiska pieeja energoefektivitātei.
  • Izejas datu kvalitātes analīze.
  • Energoefektivitāte norobežojošajās konstrukcijās.
  • Energoefektivitāte AVK sistēmās.
  • Energoefektivitāte vispārējā lietojuma sistēmās (apgaismojums, ūdens cirkulācija, utt.)
  • Energoefektivitāte ražošanas procesa palīgsistēmās (saspiestais gaiss, tvaiks, elektromotori)
  • Energopārvaldības principi. Energoauditos konstatētās problēmas.
  • Energoefektivitātes tehniski ekonomiskais pamatojums.
  • Mērījumos iegūto datu analīze un atzinuma sagatavošana.
  • Iespējamie energoefektivitātes risinājumi. Praktiskie aprēķini.

Apmācību mērķis

Iepazīstināt ar aktualitātēm energoefektivitātes jomā. Balstoties uz praksē konstatētajām nepilnībām, iepazīstināt ar aktuāliem energoefektivitātes risinājumiem ēkās, inženiersistēmās un ražošanas procesos.

Mērķauditorija

Ēku īpašnieki, apsaimniekotāji, būvinženieri, projektētāji, būvuzraugi, būvuzņēmēji, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Arnis Auermanis

SIA “CMB” vieslektors, energoauditors. LLU bakalaura grāds Būvzinātnēs un profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās. Sertificēts pasīvo ēku konsultants un energoauditors. Desmit gadu pieredze ēku un četru gadu pieredze uzņēmumu energoauditu veikšanā. Izstrādājis energoauditus dažādām publiskām, ražošanas un daudzdzīvokļu ēkām. Īstenoto projektu vidū ir uzņēmumu energoaudita veikšana tirdzniecības centriem Mols, Alfa. Sagatavoti eksperta atzinumi par uzņēmuma enerģijas bilanci un sniegti ieteikumi energoefektivitātes paaugstināšanai. Veikti ēku energoefektivitātes novērtējumi tirdzniecības centriem Rīgā un Daugavpilī, kā arī Rīgas izglītības iestāžu ēkām. Piedalījies apmācību vadīšanā par energoefektivitātes aprēķiniem dažāda veida ēkām.

Pieejamie semināra video (2/2)

Shopping Cart