Statuss
Nav uzsākts
Cena
60
Jā, es vēlos sākt ;)

FIDIC dzeltenās un sarkanās grāmatas noteikumu pielietojums būvobjektos Latvijā

Semināra ilgums: 05:36:21

Kredītpunkti: 10

Seminārs ierakstīts: 27.10.2021

Seminārā apskatītās tēmas

  • FIDIC līgumu veidi.
  • Būvniecības līgumu slēgšanas tiesiskie aspekti, pamatojoties uz FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumiem.
  • FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas atšķirību salīdzinājums.
  • Būvniecības līguma dokumentu kopums saskaņā ar FIDIC Dzelteno un Sarkano grāmatu.
  • Atsevišķu FIDIC Dzeltenās un Sarkanās grāmatas noteikumu analīze.
  • Pasūtītāja un būvuzņēmēja savstarpējās saistības, atbildība, pienākumi saskaņā ar FIDIC.
  • Inženiera institūts.
  • Samaksas noteikumu regulējums. Līguma termiņa pagarināšana un papildus izmaksu kompensācija.
  • Strīdu izšķiršanas kārtība

Apmācību mērķis

Sniegt būvniecības procesa dalībniekiem informāciju par FIDIC Sarkanās un Dzeltenās grāmatas līguma nosacījumiem, to atšķirību un pielietojumu. Skaidrot pasūtītāja un būvuzņēmēja saistības un atbildību saskaņā ar šiem noteikumiem

Mērķauditorija

Būvdarbu pasūtītāji, būvinženieri, projektētāji, montāžnieki, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti

Apmācības vada Ritvars Auziņš

Civiltiesību speciālists, uzņēmumu maksātnespējas procesu administrators. Vairāk nekā 15 gadu pieredze, konsultējot valsts un pašvaldību iestādes dažādu līgumu, t.sk būvniecības līgumu, sastādīšanā, slēgšanā un izpildē, kā arī no līgumiem izrietošu strīdu tiesvedībā, parādu piedziņas jautājumos, tiesu un šķīrējtiesu nolēmumu izpildes jautājumos.

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart