Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 1. daļa.

Semināra ilgums: 04:52:14

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

1. NESOŠAJĀM KONSTRUKCIJĀM PIELIETOJAMIE KOKSNES MATERIĀLI UN BŪVPRODUKTI. Fizikāli mehānisko īpašību raksturīgās un aprēķina vērtības.
2. KOKA SIJAS UN PANEĻI:
2.1. Parastā masīvkoka un līmētās koka pārseguma sijas aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos (+ aprēķina piemērs).
2.2. Dubult-T (I-beam) profila līmētās kombinēta šķērsgriezuma sijas; aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos.
2.3. Saliktas sijas ar lokanām saitēm, aprēķina pamatprincipi.
2.4. Krustiski līmētās koksnes paneļi (CLT), liecē slogotu paneļu aprēķins nestspējas (ULS) un lietojamības (SLS) robežstāvokļos.
3. KOKA BŪVELEMENTU SAVIENOJUMU NESTSPĒJAS APRĒĶINS UN KONSTRUĒŠANA:
3.1. Ar bīdes spēkiem slogotu tapveida (naglu, bultskrūvju, skrūvju, tapu) savienojumu nestspējas aprēķini un konstruēšanas nosacījumi.
3.2. Zoboto pretbīdņu savienojumi.
3.3. Savienojumi ar perforētām zobotām metāla plāksnēm.
3.4. Līmētie savienojumi.
3.5. Savienojumi ar iecirtumiem (būvkoku sējumi).

Apmācību mērķis

Sniegt profesionālu informāciju par koksnes materiālu izvēli nesošajām koka konstrukcijām atbilstoši to pretestības un stinguma raksturvērtībām, par siju veidiem, koka elementu savienojumu veidiem un to aprēķinu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 5.Eirokodeksu ietverot izmaiņas un papildinājumus saskaņā ar otrās paaudzes eirokodeksa priekšstandartu (prEN 1995-1-1:2022).

Mērķauditorija

Būvinženieri, projektētāji, arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti

Apmācības vada Lilita Ozola

Dr.Sc.ing, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU), Meža un vides zinātņu fakultātes Būvniecības un kokapstrādes institūta profesore. Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju, iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. 48 gadu akadēmiskā darba stāžs būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Vada diplomprojektus, maģistra darbus un promocijas darbus. Pētījumu tēmas- par būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, par konstrukciju plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, par koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE), International Structural Engineering and Construction Conference (ISEC), World Conference on Timber Engineering (WCTE) ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumi projektētājiem par koka būvkonstrukciju aplēsi un konstruēšanu 2001., 2002., 2006., 2008., 2011., 2018.g

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart