Statuss
Nav uzsākts
Cena
40
Jā, es vēlos sākt ;)

Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana saskaņā ar 5. eirokodeksu. 2. daļa

Semināra ilgums: 04:40:20

LBS BSSI - līdz 10 KP

Seminārā apskatītās tēmas

1. KOKA PĀRSEGUMA KOPNES:
1.1. Kopņu ģeometriskās shēmas, parametru un materiālu izvēle, aprēķina modeļi.
1.2. Dēļu kopnes ar naglojumiem vai skrūsavienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana).
1.3. Dēļu kopnes ar perforētām zobotām plāksnēm mezglos (aprēķins un konstruēšana).
1.4. Koka pārseguma kopnes no līmētā koka elementiem ar tapveida savienojumiem mezglos (aprēķins un konstruēšana).
2. KOKA RĀMJU SISTĒMAS:
2.1. Koka karkasu sistēmas.
2.2. Līmētā koka trīslocīklu portālrāmji un arkas.
2.3. Līmētā koka kolonnas ar momentpretestības balstmezgliem.
2.4. Plakano šķērsrāmju telpiskā nostiprināšana pārsegumā.
2.5. Pārskats par telpiskām koka konstrukcijām.

Apmācību mērķis

Sniegt profesionālu informāciju par koka pārseguma kopņu un rāmju sistēmu racionāliem risinājumiem, par koksnes materiālu un savienotājlīdzekļu izvēli nesošajām koka konstrukcijām, par konstrukciju aprēķinu un konstruēšanu pēc robežstāvokļu metodes saskaņā ar 5.Eirokodeksu ietverot izmaiņas un papildinājumus (prEN 1995-1-1:2022).

Mērķauditorija

Būvinženieri, projektētāji,
arhitekti, būvuzņēmēji, būvuzraugi, pašvaldību speciālisti un citi interesenti.

Apmācības vada Lilita Ozola

Dr.Sc.ing. Lilita Ozola,
LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedras profesore, katedras
vadītāja
Beigusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmiju iegūstot inženiera hidrotehniķa kvalifikāciju, 1992.gadā tas pielīdzināts maģistra grādam. Inženierzinātņu doktora grādu ieguvusi Igaunijas Lauksaimniecības universitātē 2005.gadā. LZP eksperts Būvniecības un transporta inženierzinātnēs. 45 gadu akadēmiskā darba stāžs LLU būvkonstrukciju nozares disciplīnās. Studiju un pētnieciskie darbi galvenokārt koka konstrukciju jomā. Pētījumu tēmas ietver būvkonstrukciju un to elementu aprēķina modeļu atbilstības novērtēšanu un konstrukciju drošuma līmeņa paaugstināšanu, plastiskas darbības nodrošināšanu pārslodzes situācijās, koka elementu savienojumu darbību ilgstošā slogojumā. Piedalījusies daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs ar referātiem (IABSE International Association for Bridge and Structural Engineering, ISEC International Structural Engineering and Construction Conference, WCTE World Conference on Timber Engineering ķēdes konferences u.c.). Vairāk kā 130 publikāciju autore vai līdzautore, tai skaitā izdevumu projektētājiem “Koka būvkonstrukciju aplēse un konstruēšana” autore (2008., 2011., 2018.g.)

Pieejamie semināra video (1/1)

Shopping Cart